Privacy Policy

Stringlab zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Stringlab hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

Huidige User’s and Privacy Policy betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website.

Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van Stringlab.

De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden :

  • Klantenbeheer : administratie van het cliënteel, beheer van een bestelling/van een product via deze website, leveringen, facturatie van diensten;
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Stringlab, voor direct marketing en reclame;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen.

Stringlabs zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij Stringlab hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving.

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Stringlab levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

U heeft een recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om U kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan. Via info (at) stringlab (dot) be kunt U uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Zo U vragen zou hebben aangaande deze User’s and Privacy Policy blijft Stringlab ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgend adres info (at) stringlab (dot) be .

Toepasselijk recht

Huidige User’s and Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.